Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

kaj-zerka
8700 3760 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasanczo sanczo
kaj-zerka
1496 dc40 390
Reposted fromfungi fungi viasanczo sanczo

June 27 2015

kaj-zerka
kaj-zerka
9737 9c8b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
kaj-zerka
0285 bcd2 390
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viasilence89 silence89
3485 65f6 390
Reposted fromtwice twice viasilence89 silence89
kaj-zerka
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viakatastrofo katastrofo
kaj-zerka
1692 bbb9 390
"Pętla" Wojciech Jerzy Has, 1958.

June 26 2015

kaj-zerka

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakatastrofo katastrofo
kaj-zerka
5059 b2b9 390
Reposted fromIriss Iriss viaHouse House

June 25 2015

kaj-zerka
Reposted fromdanzig danzig
kaj-zerka
1617 89b0 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viafilmowy filmowy
kaj-zerka
kaj-zerka
kaj-zerka
kaj-zerka
Reposted fromdanzig danzig

June 21 2015

kaj-zerka
9473 4422 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl